REGULAMIN ZAWODÓW SP DX CONTEST 2018

 1. ORGANIZATORZY: Polski Związek Krótkofalowców oraz SP DX Club.
 2. TERMIN ZAWODÓW: pierwszy weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę.
 3. PASMA: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.
 4. EMISJE: PHONE (SSB) i CW. Łączności na PHONE i CW z tą samą stacją w kategorii MIXED liczą się oddzielnie. Łączności mieszane (PHONE/CW) nie są zaliczane.
 5. WYWOŁANIE W ZAWODACH:
  • dla stacji polskich:"CQ CONTEST" emisją PHONE oraz "CQ TEST" emisją CW.
  • dla stacji zagranicznych: "CQ SP"
 6. NUMERY KONTROLNE: stacje polskie nadają trzy lub czteroznakowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST oraz jednej litery, oznaczającej województwo (np. "59 B" na PHONE czy "599 B" na CW). Stosowane są następujące skróty województw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z; stacje zagraniczne nadają pięcio lub sześciocyfrowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST i kolejnego numeru łączności poczynając od 001 (np. "59 001" na PHONE lub "599 001" na CW).
 7. PUNKTACJA:
  • stacje polskie: QSO ze stacją DX - 3 punkty, QSO ze stacją z Europy - 1 punkt, łączności ze stacjami polskimi nie zalicza się;
  • stacje zagraniczne: QSO ze stacją polską - 3 punkty
 8. MNOŻNIK:
  • stacje polskie: kraje wg aktualnej listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji;
  • stacje zagraniczne: województwa SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji, maksymalnie - 96 (16 województw x 6 pasm).
 9. WYNIK KOŃCOWY: Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.
 10. KLASYFIKACJA: MOAB MIXED • SOAB MIXED HP • SOAB MIXED LP • SOAB MIXED QRP • SOTB MIXED • SOAB PHONE HP • SOAB PHONE LP • SOSB PHONE • SOAB CW HP • SOAB CW LP • SOSB CW • SWL MIXED. Uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej z powyższych kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli.

  Definicje kategorii i określenia stosowanych skrótów:

  • MO: Multi-Operator Single-Transmitter oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał.
  • SO: Single Operator oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał.
  • SOTB: Single Operator Three Band - SO na trzech dowolnie wybranych pasmach.
  • HP: High Power - maksymalna moc wyjściowa ograniczona wyłącznie licencją.
  • LP: Low Power - maksymalna moc wyjściowa: 100 W
  • QRP: maksymalna moc wyjściowa: 5 W
  • AB: All Band
  • SB: Single Band
  • MIXED: Mixed Mode
 11. NASŁUCHOWCY: nasłuchowców polskich obowiązuje odebranie znaku stacji zagranicznej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta polskiego; nasłuchowców zagranicznych obowiązuje odebranie znaku stacji polskiej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta zagranicznego. Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją z wyjątkiem sytuacji kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.
 12. WYNIKI: tabele wyników dla stacji zagranicznych sporządzane będą według krajów reprezentowanych przez stacje uczestniczące w zawodach dla poszczególnych kategorii. W kategorii QRP dla stacji zagranicznych tabela będzie sporządzona według kontynentów. Dla stacji polskich tabele wyników sporządzane będą według deklarowanej kategorii. Niezależnie sporządzane będą tabele TOP wszystkich kategorii.
 13. DYPLOMY: za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będą przyznawane dyplomy, których ilość w poszczególnych kategoriach ustali każdorazowo Komisja Zawodów w zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach oraz uzyskanej ilości punktów przez czołowe stacje. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych krajach oraz kontynentach mogą otrzymać specjalne plakiety sponsorowane indywidualnie przez nadawców i dowolne zainteresowane tym podmioty. Przewiduje się również możliwość przydzielania nagród ukierunkowanych przez fundatorów.
 14. DZIENNIKI: dzienniki w postaci elektronicznej w formacie Cabrillo należy przesyłać poprzez stronę spdxcontest.pzk.org.pl. Dopuszczalne jest także wysyłanie na dotychczasowy adres email: spdxc-logs@pzk.org.pl. Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić znak wywoławczy. Stacje przesyłają dzienniki pisane odręcznie na adres: Polski Związek Krótkofalowców, SPDX Contest Committee, P. O. Box 320, 00-950 WARSZAWA, POLAND. Dzienniki należy wysłać nie później niż do końca kwietnia danego roku. Dzienniki elektroniczne w innych formatach niż Cabrillo oraz papierowe wydruki komputerowe mogą zostać użyte do kontroli przy braku możliwości ich automatycznego przetworzenia.
 15. DYSKWALIFIKACJA: Przekroczenie przepisów dotyczących krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.
 16. SPRAWY SPORNE: Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.
 17. Wykaz prefiksów ITU dla stacji polskich: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ (prefiks SR jest zarezerwowany dla stacji bezobsługowych).

SP DX CONTEST - RULES

 1. ORGANIZERS: PZK - Polish Amateur Radio Union (Polski Związek Krótkofalowców) and the SP DX Club.
 2. DATE: The first weekend of April - from 15:00 UTC Saturday to 15:00 UTC Sunday.
 3. BANDS: 160, 80, 40, 20, 15, 10m, according to the IARU Contest Band Plan.
 4. MODES: PHONE and CW. Contacts on PHONE and CW with the same station in the MIXED category are counted as separate contacts. Cross-mode contacts (i.e. PHONE/CW) are not allowed.
 5. CALLING PRACTICE:
  • Polish stations: "CQ CONTEST" on PHONE, or "CQ TEST" on CW;
  • Foreign stations: "CQ SP".
 6. EXCHANGE NUMBERS: Polish stations send a three or four character report, consisting of a signal report (RS or RST) plus the letter of a voivodeship. Voivodeship abbreviations are: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z. Foreign stations send a five or six character report consisting of a signal report (RS or RST) plus a three (or more) digit contest contact number beginning with 001 (for example "59 001" on phone or "599 001" on CW).
 7. POINTS:
  • For Polish stations: a QSO with a DX station (outside Europe): 3 points, a QSO with a station in Europe: 1 point. Contacts with other Polish stations do not count.
  • For foreign stations: 3 points for every contact with a Polish station.
 8. MULTIPLIER:
  • For Polish stations: countries on the current DXCC list (except SP) contacted on each band, regardless of mode.
  • For foreign stations: voivodeships in Poland contacted on each band, regardless of mode, for a maximum of 96 (16 voivodeships x 6 bands).
 9. SCORING: The total QSO points on all bands multiplied by the total multipliers on all bands.
 10. CATEGORIES: MOAB MIXED • SOAB MIXED HP • SOAB MIXED LP • SOAB MIXED QRP • SOTB MIXED • SOAB PHONE HP • SOAB PHONE LP • SOSB PHONE • SOAB CW HP • SOAB CW LP • SOSB CW • SWL MIXED. Every participant must declare their entry in one category only, any remaining QSO's will be used as check logs.

  Definition of categories and abbreviations used:

  • MO: Multi-operator Single Transmitter means that only one signal may be transmitted at any given time.
  • SO: Single Operator means that all contest activities, station operating, logging and scorekeeping are performed by one person. In addition, only one signal may be transmitted at any given time.
  • SOTB (NEW): Single Operator Three Band - SO on any three chosen bands.
  • HP: High Power - High Power - the maximum output power allowed by your license class.
  • LP: the maximum output power is 100 watts.
  • QRP: the maximum output power is 5 watts.
  • AB: All Bands.
  • SB: Single Band.
  • MIXED: Mixed Mode.
 11. SHORT WAVE LISTENERS (SWL): Polish SWLs must log the callsign, signal report and exchange sent by a foreign station, as well as the callsign of the Polish station. Foreign SWLs must log the callsign and exchange sent by the Polish station, as well as the callsign of the foreign station. Points, multiplier and scoring is the same as for transmitting stations. Both Polish stations and foreign stations can only be logged once per band and mode, except if one of the stations is a new multiplier.
 12. CONTEST RESULTS: The final results for foreign stations will be listed by country for all countries participating in the contest by category. In the QRP category for foreign stations, the results will be listed by continent. For Polish stations, the results will be listed by category. There will be a separate listing of top scores in all categories.
 13. AWARDS: The top scores in each category will be awarded certificates, the number of which will be decided by the Contest Committee, depending on the number of participants in each category as well as the scores of the leading participants. First-place winners in each category, continent and country may receive special plaques or other awards sponsored by individuals and groups. It is also expected that there will be special awards in categories designated by their sponsors.
 14. CONTEST LOGS: Electronic logs in the Cabrillo format should be sent via spdxcontest.pzk.org.pl page, logs sent via email spdxc-logs@pzk.org.pl will be still accepted but it is not the recommended way. The Cabrillo log should be attached as a file, with your callsign in the "Subject:" line of the e-mail. Written logs should be sent to: Polski Zwiazek Krotkofalowcow, SPDX Contest Committee, P. O. Box 320, 00-950 WARSZAWA, POLAND. All entries must be submitted no later than April 30 of the year of the contest. Electronic logs sent in formats other than Cabrillo as well as printouts of computer logs may be used as check logs if they cannot be processed automatically.
 15. DISQUALIFICATION: Violation of amateur radio regulations in the country of the contestant or violation of the rules of the contest, or unsportsmanlike conduct, will be deemed sufficient cause for disqualification.
 16. DISPUTES: The decisions of the Contest Committee will be final.
 17. Polish ITU prefixes are: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ (as SR prefix is reserved for automated stations).

B - woj. lubuskie;
C - woj. łódzkie;
D - woj. dolnośląskie;
F - woj. pomorskie;
G - woj. śląskie;
J - woj. warmińsko-mazurskie;
K - woj. podkarpackie;
L - woj. lubelskie;
M - woj. małopolskie;
O - woj. podlaskie;
P - woj. kujawsko-pomorskie;
R - woj. mazowieckie;
S - woj. świętokrzyskie;
U - woj. opolskie;
W - woj. wielkopolskie;
Z - woj. zachodniopomorskie;