Zgodnie z wynikami raportu, tegorocznym zwycięzcą Współzawodnictwa Oddziałowego SP DX Contest jest

Rybnicki Oddział Terenowy PZK (OT-31)

Należy także wyróżnić jak zawsze niezawodnych operatorów z łódzkiego OT-15, którzy kolejny rok z rzędu uzyskali najlepszy sumaryczny wynik punktowy w zawodach (i drugie miejsce w rankingu Współzawodnictwa). Trzecie miejsce zajął bydgoski OT-04, nieznacznie ustępując OT-15.

According to the results of the summary report, the

Rybnik Field Division (OT-31) of PZK
(Rybnicki Oddział Terenowy PZK OT-31)

is this year's winner of the SP DX Contest Competition of the PZK Field Divisions.

As ever, the operators from the PZK OT-15 Field Division in Łódź (Łódzki Oddział Terenowy PZK OT-15) are also to be recognised, as they did obtain - for the next year in a row - the best total score in terms of the number of points in the contest (and the second place in the Competition ranking). The third place was taken by the PZK OT-04 Field Division in Bydgoszcz (Bydgoski Oddział Terenowy PZK OT-04), slightly giving way to the PZK OT-15 Local Division in Łódź.

Cezary SP5Y - aby uatrakcyjnić wspólną zabawę - zorganizował akcję upominkową, w której będą brane pod uwagę polskie stacje z ponad 200 potwierdzonymi łącznościami w kategoriach MOAB, SOAB lub SOTB. Poniżej lista upominków z ich fundatorami, którym serdecznie dziękujemy!

Upominki wędrują do następujących stacji:

 • Duplekser TSA-6001 - Krzysztof SP7GIQ
  SP7SEW;
 • Klawiatura Genius KB-G265 - Bogusław SP7IVO
  SP3UR;
 • 2 niespodzianki - Cezary SP5Y
  SP9WZJ, SP8HWM;
 • 3 x mostek RLC CEM - PZK
  SQ2PHG, SP1GA, SP2KPD;
 • 5 x multimetr cyfrowy SANWA - PZK
  SP3MEP, SP8B, SQ7IQM, SO3O, SP3SLU;
 • 2 x stacja lutownicza - SP DX Club
  SP9QMP, SQ9ANT;
 • 1 x Zasilacz 25A - Ten-Tech
  SP6OJJ;
 • 1 x odbiornik AM (kit) Tecsun 2P3 - ERcomER
  SP8OOE;
 • 5 x mapa krótkofalarska z listą prefixów - Mirek SP1NY
  SP8FHK, SP2HYO, SP4G, SP5ES, SP8GSC;
 • 1 x mikrofon stołowy IN-508 - inRADIO
  SP5WA;
 • 1 x sztuczne obciążenie 50Ω IN-150M - inRADIO
  SQ9CAQ;
 • 1 x reflektometr krzyżowy IN-20: - inRADIO
  SP4AWE;
 • 1 x reflektometr krzyżowy IN-40 - inRADIO
  SP9NSW;
 • 3 x miernik SWR Nissei RS-102 - avanti
  SP2EWQ, SP9M, SP7AH;
 • 1 x ARRL Handbook - Ryszard K1CC
  SP6AB.Zapraszamy do udziału w corocznych, międzynarodowych zawodach SP DX CONTEST, organizowanych przez Polski Związek Krótkofalowców we współpracy z SP DX Clubem. Tegoroczna edycja odbędzie się 7 i 8 kwietnia.

W tym roku należy się spodziewać polskich stacji z numerem 100 w prefiksie. W ten sposób krajowi krótkofalowcy dołączyli do obchodów jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dodatkowo, Związek Harcerstwa Polskiego obchodzi stulecie powstania i harcerze-radioamatorzy również z tej okazji pracują ze znakami "setkowymi". Stacje te uczestniczą w kilku akcjach dyplomowych - organizowanych przez LOK, PZK, SPOTC i ZHP oraz zaliczane są do dyplomu SP 100 AWARD. Zgłoszone z nimi QSO typu SP-SP nie dadzą punktów w SP DX Conteście, lecz mogą być już zaliczane do tych akcji, na co warto zwrócić uwagę.

Miejmy nadzieję, że unowocześnienie i przyspieszenie rozliczania, stworzenie przejrzystych statystyk i zestawień łączności oraz nowy sposób wysyłania logów wynagrodzą zawodnikom oczekiwanie na kolejne zmiany. Niestety - z powodów niezależnych od obecnej Komisji - nie była możliwa zmiana regulaminu z wystarczającym wyprzedzeniem. Komisja zawodów rozważa różne sugestie uczestników i być może od 2019 roku SP DX Contest będzie rozgrywany wg zmienionej formuły. Tego w tej chwili jeszcze nie wiemy.


Grzegorz "Spike" Rendchen (SP9NJ)
Koordynator PZK ds. Sportu

We would like to invite you to take part in the yearly international SP DX CONTEST, organised by the Polish Amateur Radio Union (PZK) in cooperation with the SP DX Club. This year's edition will take place on 7 th and 8 th April.

This year, you should expect multiple Polish stations with the number 100 in the prefix. In such a way, the radio amateurs from Poland have joined the celebration of the jubilee of the 100 th anniversary of regaining independence by Poland. Moreover, the Polish Scouting and Guiding Association (ZHP) celebrates the centenary of its creation, and the scouts being radio amateurs operate also on this occasion using "hundred" call signs. These stations participate in a couple of award actions - organised by the National Defence League (LOK), the Polish Amateur Radio Union (PZK), the SP Old Timers Club (SPOTC) and the Polish Scouting and Guiding Association (ZHP), and contacts with them are accepted for the SP 100 AWARD. The SP-SP QSOs with those stations will not grant points in the SP DX Contest, but they may be accepted for the above-mentioned award actions - that is worth paying attention to.

Let us hope that modernisation and acceleration of the processing of results of the contest, creation of transparent statistics and lists of the contacts, and a new manner of sending the logs will reward the contesters waiting for next changes. Unfortunately - for some reasons independent from the current Contest Commission - it was not possible to change the rules sufficiently in advance. And as of next year, please, God, the contest formula will be improved and other current world trends will be applied.


Grzegorz "Spike" Rendchen (SP9NJ)
PZK Coordinator for Sport Affairs

(translation: Paweł Zakrzewski, SP7TEV)

ROZGRYWKA

Przed startem w zawodach, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem, znajdującym się na tej stronie w odpowiednim dziale. Poniżej, w skrócie wyjaśniono podstawowe zasady.

W zawodach SP DX CONTEST zawodnicy dzielą się na dwie grupy - startujący z terytorium Polski i stacje zagraniczne. Punktowane są wyłącznie łączności przeprowadzone pomiędzy korespondentami należącymi do osobnych grup. Stacje polskie podają raport składający się z RST (zwyczajowo 59 lub 599) oraz jednoliterowego skrótu województwa (B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W lub Z). Stacje zagraniczne podają kolejny numer łączności.

Co roku pojawiają się pytania dotyczące wykorzystywania DX Clustera w czasie SP DX Contestu. Komisja Zawodów w związku z tym informuje, że wykorzystywanie sieci typu DX Cluster jest dozwolone w każdej z kategorii zawodów. Jednocześnie informujemy, że nie są dozwolone praktyki typu self-spotting. Informujemy też, że od edycji zawodów w 2017 została wprowadzona mała zmiana w regulaminie - wykreślono zapis ograniczający (do 12) ilość zmian pasma/emisji w ciągu godziny zegarowej.

Jeśli przeprowadziłeś łączność niepasującą do zadeklarowanej kategorii, pozostaw ją w logu - zostanie zaliczona korespondentowi (przy rozliczeniu zawodów). W przypadku kategorii typu SB, algorytm przypisze Cię do subkategori pasmowej, w której zrobiłeś najwięcej QSO. Dla kategorii TB algorytm nie przyzna punktów za QSO na pasmach (poza trzema), w których przeprowadziłeś najmniej łączności.

Po zakończeniu pracy w zawodach, stacje powinny przesłać dziennik w formacie Cabrillo poprzez odnośnik znajdujący się w górnym prawym logu tej strony. Dopuszczalne jest także wysyłanie logów emailem, jednak Komisja nie bierze odpowiedzialności za odpowiednie sklasyfikowanie i błędy zawarte w takim pliku.

COMPETITION

The full set of rules can be found here, some basics are explained below.

In the SP DX Contest, competitors are divided into two groups – the Polish stations and foreign ones. Only contacts made between SP and non-SP participants are scored, however all entries should be left in the log. The Polish stations report their one-letter voivodship (region) abbreviations (as shown on the map), while others – the subsequent QSO number.

Regarding the contest rules, we would like to inform that the usage of the DX Cluster and spotting networks are permitted in the SP DX Contest, albeit self-spotting or asking to be spotted is not. Please also note that since 2017, we have removed the limitation of legitimate band/mode changes during a clock hour.

If You have made a contact that does not match declared category, don't bother and leave it in Your log, as it can count for Your correspondent (after cross-checking). In case of single-band classes, script will match You to the band You did most QSOs, anyway. Similar with three-band category - You will be scored for bands You did most QSOs only, while others can still count for correspondent.

After the contest, operators should send the station logs (in the Cabrillo format) via this page. Logs sent by e-mail are still accepted, but it is not the recommended way.

KLASYFIKACJA

Stacje biorące udział w zawodach zostaną sklasyfikowane w jednej z następujących kategorii:

 • MOAB MIXED - obejmująca stacje z wieloma operatorami, pracujące na obowiązujących w zawodach pasmach, wszystkimi emisjami;
 • SOAB MIXED HP - obejmująca stacje z jednym operatorem, pracujące na obowiązujących w zawodach pasmach, z mocą powyżej 100W;
 • SOAB MIXED LP - j/w, ale dla stacji o mocy nie przekraczającej 100W;
 • SOAB MIXED QRP - j/w, ale dla stacji o mocy nie przekraczającej 5W;
 • SOTB MIXED - obejmująca stacje jednoosobowe, które prowadziły łączności na 3 wybranych pasmach, wszystkimi emisjami. Obejmuje ona wszystkie takie stacje, niezależnie od wybranych pasm;
 • SOAB PHONE HP - obejmująca stacje jednoosobowe, które prowadziły łączności na wielu pasmach, emisją SSB, z mocą powyżej 100W;
 • SOAB CW HP - j/w, ale dla emisji CW;
 • SOAB PHONE LP - obejmująca stacje jednoosobowe, które prowadziły łączności na wielu pasmach, emisją SSB, z mocą nie przekraczającą 100W;
 • SOAB CW LP - j/w, ale dla emisji CW;
 • SOSB PHONE - obejmująca stacje jednoosobowe, które prowadziły łączności na jednym paśmie, emisją SSB. Zostaną one sklasyfikowane w podkategoriach wg wybranego pasma: SO 160M PHONE, SO 80M PHONE, SO 40M PHONE, SO 20M PHONE, SO 15M PHONE i SO 10M PHONE;
 • SOSB CW - j/w, ale dla emisji CW, odpowiednie podkategorie klasyfikacyjne to: SO 160M CW, SO 80M CW, SO 40M CW, SO 20M CW, SO 15M CW i SO 10M CW;
 • SWL MIXED - nasłuchowcy, zbiorczo dla wszystkich pasm i emisji.

Powyższe oznaczenia kategorii powinny znaleźć się w linii CATEGORY dziennika w formacie Cabrillo 2.0 lub odpowiednich liniach (CATEGORY-OPERATOR itp.) dla dziennika w formacie Cabrillo 3.0. W wypadku niezgodności, należy podczas przesyłania pliku wybrać kategorię z listy. W kwestiach niejasnych, o sposobie klasyfikacji danej stacji zdecyduje Komisja Zawodów.

CLASSIFICATION

Participating stations will be classified in categories listed below:

 • MOAB MIXED - multi-operator, all bands, all modes stations;
 • SOAB MIXED HP - single-operator, all bands, all modes, over 100W output power stations;
 • SOAB MIXED LP - ditto, output power ≤ 100W;
 • SOAB MIXED QRP - ditto, output power ≤ 5W;
 • SOTB MIXED - single-operator, three bands, all modes;
 • SOAB PHONE HP - single-operator, all bands, PHONE (SSB) only, over 100W output power;
 • SOAB CW HP - ditto, CW only;
 • SOAB PHONE LP - single-operator, all bands, PHONE (SSB) only, ≤ 100W;
 • SOAB CW LP - ditto, CW only;
 • SOSB PHONE - single-operator, single band, PHONE (SSB) only. While scored, this class will be divided into separate band categories: SO 160M PHONE, SO 80M PHONE, SO 40M PHONE, SO 20M PHONE, SO 15M PHONE i SO 10M PHONE;
 • SOSB CW - ditto, CW only, divided into: SO 160M CW, SO 80M CW, SO 40M CW, SO 20M CW, SO 15M CW i SO 10M CW;
 • SWL MIXED - short wave listeners, all bands, all modes.

KOORDYNATOR PZK

 • Grzegorz "Spike" Rendchen (SP9NJ)

KOMISJA ZAWODÓW

 • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - Wiceprezes PZK;
 • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - Prezes SP DX Clubu;
 • Cezary Małuj (SP5Y) - promocja;
 • Radosław Chróścicki (SP5ADX) - dyplomy i nagrody specjalne.

PZK COORDINATOR

 • Grzegorz "Spike" Rendchen (SP9NJ)

CONTEST COMMITTEE

 • Tadeusz Pamięta (SP9HQJ) - Vicepresident of the PZK;
 • Andrzej Dzierzkowski (SP8LBK) - President of the SP DX Club;
 • Cezary Małuj (SP5Y) - promotion;
 • Radosław Chróścicki (SP5ADX) - certificates and special awards.